1. Przejdź do nawigacji
 2. Przejdź do treści

Regulamin

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – DIT.KOMLOGO.PL

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z serwisu, procedurę reklamacyjną oraz zakres odpowiedzialności Administratora.

 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest założenie Konta oraz akceptacja postanowień mniejszego Regulaminu i zobowiązanie się do ich przestrzegania.

 3. Poprzez akceptację Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy świadczenia usług na rzecz Użytkownika. Umowa jest zawarta na czas określony. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Administratora.


 

§2 Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, użyte w nim określenia oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, dostępny również w wersji pdf.

 2. Serwis – treść udostępniana pod adresem internetowym http://dit.komlogo.pl

 3. Administrator – KOMLOGO Piotr Gruba, z siedzibą w Gliwicach (44-109), przy ul. Pszennej 2, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 756-130-76-04, Regon 273221318.

 4. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji i posiada konto,

 5. konto - założony przez Użytkownika profil w Serwisie, chroniony nadanym przez niego loginem i hasłem, założony zgodnie z warunkami określonymi niniejszym Regulaminem

 6. usługa – świadczenie polegające na zapewnieniu dostępu do wybranych przez Użytkownika treści dostępnych w Serwisie

 7. login – oznaczenie Użytkownika w systemie

 8. hasło – ciąg znaków zabezpieczający przed dostępem do konta osób niepowołanych

 

§3 Rejestracja w serwisie i wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania z Serwisu jest wymagane połączenie z siecią Internet

 2. Do poprawnego korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową pozwalającą wyświetlać HTML5 (np. Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome) karta dźwiękowa oraz głośniki lub słuchawki.

 3. W przypadku kiedy konkretna usługa będzie wymagała spełnienia dodatkowych wymagań technicznych zostaną one szczegółowo określone w podstronie opisującej usługę

 4. W trakcie korzystania z Serwisu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies (tzw.: ”ciasteczka”). Wyrażenie zgody na ich otrzymywanie może nastąpić poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej lub poprzez wyrażenie zgody przy korzystaniu z serwisu,

 5. Użytkownik podczas procesu rejestracji dokonuje wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Konta. Rejestracja dokonywana jest w oparciu o formularz rejestracyjny. Użytkownik może w każdym czasie zmienić dane podane podczas rejestracji wchodząc do edytuj profil

 6. Użytkownik będący osobą fizyczną ma prawo do wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera zawierającego informacje o ofercie Administratora. Zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Zgoda o której mowa w zdaniu poprzednim może być także wyrażona już w trakcie korzystania z serwisu.

 7. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę o której mowa w pkt. 6

 8. Użytkownik w celu założenia Konta musi posiadać indywidualne, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) na które zostaje wysłany link z potwierdzenia rejestracji.

 9. Administrator ma prawo odmówić rejestracji gdy poweźmie informacje iż rejestracji dokonuje Użytkownik, któremu wcześniej wypowiedziano umowę z przyczyn określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§4 Przedmiot umowy oraz zasady płatności

 

 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na dostępie do filmów, nagrań audio, narzędzi telemedycznych i innych plików tekstowych wspierających rehabilitację ruchową.

 2. Materiały zawarte w serwisie zostały przygotowane z należytą starannością, jednakże Użytkownik powinien zasięgnąć uprzednio konsultacji medycznej, celem wyboru dla siebie najbardziej optymalnej formy korzystania z serwisu.

 3. Przy niezastosowaniu się do regulaminu autorzy i właściciele serwisu dit.komlogo.pl nie ponoszą odpowiedzialności za niepożądane skutki korzystania z portalu.

 4. Treści oferowane w Serwisie stanowią wyłącznie uzupełnienie wiedzy nabywanej na szkoleniach.

 5. Usługi są udostępniane na czas określony. Administrator za opłatą lub w formie kodu gratisowego, na zasadach niżej określonych zapewnia dostęp do Serwisu.

 6. Uzyskanie dostępu wymaga złożenia zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem formularza zamówień.

 7. Cena dostępu do usługi zgodnie z aktualnym cennikiem.

 8. Cena nie obejmuje kosztów połączenia z Internetem. Koszty połączenia sieciowego obciążają Użytkownika, zgodnie z cennikami dostawców, z usług których korzysta.

 9. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu potwierdzającą przyjęte zamówienie wraz z numerem konta. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

 10. Płatność za usługę następuje w formie przelewu tradycyjnego lub za pośrednictwem systemu płatności online, po otrzymaniu przez użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia. Nie dokonanie zapłaty w tym terminie zostanie poczytane jako rezygnacja z zamówienia.

 11. Niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty użytkownik otrzyma dostęp zakupionego zestawu lub otrzyma kod aktywacyjny po wprowadzeniu którego będzie mógł korzystać z wybranej usługi przez czas jaki wybrał.

 12. W każdym wypadku Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 

 

§5 Własność intelektualna

 1. Wszelkie zasoby, udostępniane treści oraz cała zawartość Serwisu, w tym filmy, prezentacje, interfejsy, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki oraz zawartość baz danych dostępnych w Serwisie stanowią własność intelektualną Administratora lub Administrator jest uprawniony do ich rozpowszechniania na podstawie stosownych umów zawartych z dysponentami autorskich praw majątkowych i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Bez zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy udzielonej licencji.

 3. Wykorzystywanie w celach komercyjnych, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Serwisu wymaga uprzedniej zgody Administratora..

 4. Każde naruszenie praw własności intelektualnej Administratora przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialnością cywilną i/lub karną Użytkownika zgodnie z postanowieniami przepisów prawa a także uprawnia Administratora do wypowiedzenia umowy

 

§6 Zakończenie korzystania z usługi

 

 1. Zakończenie korzystania z usługi następuje po upływie czasu na jaki został wykupiony dostęp do niej

 2. Do obliczania upływu czasu stosuje się zasady obliczania terminów określone w kodeksie cywilnym.

 3. Niezależnie od postanowień punktów poprzedzających wygaśniecie dostępu następuje w momencie rozwiązania umowy w myśl postanowień §7

 

 

§7 Rozwiązanie umowy i odstąpienie od zamówienia

 1. Administrator ma prawo wypowiedzieć umowę w następujących przypadkach:

  1. Naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Serwisie w dowolnej jego części przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołujących do szerzenia nienawiści a także naruszenia praw własności intelektualnej

  2. Wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

  3. Naruszenia praw własności intelektualnej, o których mowa w §5

  4. Utrudniania korzystania z Serwisu innym Użytkownikom

  5. Pozyskiwania w sposób nielegalny danych na temat innych Użytkowników w szczególności ich danych osobowych, loginu lub hasła.

 2. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Administratora drogą elektroniczną na adres e - mail

 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia Usługi przez Użytkownika przed upływem ww. terminu 10 dniowego.

 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Użytkownika zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek, z którego dokonano płatności,

 

 

§8 Odpowiedzialność administratora i tryb postępowania reklamacyjnego

 

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać na drodze elektronicznej wysyłając maila na adres: info@komlogo.pl

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania,) oznaczenie transakcji, adres e-mail oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do Administratora.

 3. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeżeli była wynikiem

   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,

   2. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu,

   3. udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,

 4. W przypadku uznania reklamacji, Administrator zapewnia na swój koszt dostęp do prawidłowo funkcjonującej usługi lub zwraca pokryte przez Użytkownika koszty związane z dostępem do Usługi.

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

 2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Administratora.

 

§10 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. Nowy Regulamin wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu jego publikacji.

 2. Przy pierwszym, od daty wejścia zmian Regulaminu w życie, zalogowaniu się Użytkownika do serwisu zostanie wyświetlony komunikat, w którym Użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie nowego Regulaminu.

 3. Odmowa akceptacji zostanie poczytana jako wypowiedzenie umowy.


 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelka korespondencja będzie prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail: info@komlogo.pl

 2. W sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa.