1. Przejdź do nawigacji
 2. Przejdź do treści

Historia wersji

Ak­tu­ali­za­cję apli­ka­cji na­le­ży prze­pro­wa­dzać przy udzia­le użyt­kow­ni­ka z upraw­nie­nia­mi ad­mi­ni­stra­to­ra.

PDF - Pod­ręcz­nik użyt­kow­ni­ka [ 4,1 MB ] Po­bierz
Kom­KOD - in­sta­la­cja jed­no­sta­no­wi­sko­wa [ 197 MB ] Po­bierz
Kom­KOD - in­sta­la­cja klien­ta dla wy­ko­rzy­sta­nia ser­we­ro­we­go [ 197 MB ] Po­bierz
Kom­KOD - De­mo [ 196 MB ] Po­bierz
Mi­cro­soft® SQL Se­rver® 2014 SP2 Express Stro­na fir­my Mi­cro­soft

 

Wróć

Wer­sja 1.​17.33.8654

Da­ta wy­da­nia: 2023.11.30
 • naprawiono znane błędy.

 

Wróć

Wer­sja 1.​17.23.8626

Da­ta wy­da­nia: 2023.11.09
 • poprawa błędu sumowania wyników w narzędziu KOZE.

 

Wróć

Wer­sja 1.​17.13.8617

Da­ta wy­da­nia: 2023.10.26
 • naprawiono znane błędy.

 

Wróć

Wer­sja 1.​17.3.8611

Da­ta wy­da­nia: 2023.10.23
 • ujednolicenie nazewnictwa - Zarządzanie dostępem/słowniki,
 • stworzenie słowników nazw grup i zespołów,
 • stworzenie słowników dokumentu "Notatka",
 • dodanie przycisku "Nowa grupa pacjentów",
 • dodanie przycisku "Dodaj zespół pracowników",
 • dodanie przycisku "Dodaj pacjenta, grupę, zespół",
 • modyfikacja treści wyświetlanej w "Pracownicy",
 • zmiana instrukcji użytkownika - dodanie grup i zespołów,
 • implementacja danych podstawowych "Grupy pacjentów",
 • implementacja ustawień "Nagłówek dokumentów",
 • zmiana statusu pacjenta - "aktywny/nieaktywny" zastępuje usuwanie pacjenta,
 • implementacja danych podstawowych "Zespołu pracowników",
 • implementacja dodawania "Zespołu pracowników" do "Grupy pacjentów",
 • stworzenie listy w teczce "Grup pacjentów",
 • stworzenie zakładki "Dodaj dokumenty, druki" w teczce grupy pacjenta,
 • dodanie do teczki grupy w sekcji "C. Administratorzy grup pacjentów".
 • dodanie do Mojej teczki w danych podstawowych administratora możliwości dodania roli systemowej w sekcji E. "Administrator zespołu pracowników" oraz "Administrator grupy pacjentów".

 

Wróć

Wer­sja 1.​16.3.7636

Da­ta wy­da­nia: 2023.05.04
 • naprawiono błąd związany z wyborem drukarki.

 

Wróć

Wer­sja 1.​16.3.7635

Da­ta wy­da­nia: 2023.04.12
 • naprawiono błąd odzyskiwania hasła.

 

Wróć

Wer­sja 1.​16.3.7632

Da­ta wy­da­nia: 2023.03.28
 • naprawiono znane błędy.

 

Wróć

Wer­sja 1.​16.3.7611

Da­ta wy­da­nia: 2023.02.03
 • poprawa błędu eksportu kart do pdf,
 • naprawiono znane błędy.

 

Wróć

Wer­sja 1.​16.3.7604

Da­ta wy­da­nia: 2023.01.04
 • naprawiono znane błędy.

 

Wróć

Wer­sja 1.​16.3.7590

Da­ta wy­da­nia: 2022.12.08
 • implementacja nowej wersji KOSF-PT,
 • dodanie funkcjonalności KOGS-PT,
 • dodanie komunikatu informującego o blokowaniu licencji przez program antywirusowy,
 • uaktualnienie instrukcji Karty licencji,
 • dodanie stanowiska Neurologopedy,
 • zmiana nazewnictwa KOLD (Graficzne pomoce diagnostyczne na Badania uzupełniające),
 • zmiana nazw przycisków KORP-PREA/G na PRE A/G oraz KORP-PRE-P na PRE PROFIL
 • zmiana nazw przycisków KOLD-PREA/G na PRE A/G oraz KOLD-PRE-P na PRE PROFIL
 • poprawa pola tekstowego w KORP-PROFIL oraz w KORP-PD,
 • poprawa błędu podziału na strony,
 • zmiana stylów linków,
 • poprawa sortowania listy dokumentów,
 • poprawa Karty Wywiadu (błąd aktualizacji karty urodzenia),
 • poprawa karty KOLD-A,
 • poprawa błędu występującego podczas dodawania pozycji do słownika Stanowiska,
 • poprawa kart KOZE (błąd wyświetlania kart),
 • poprawa błędu instalacji wersji DEMO,
 • poprawa funkcjonalności „Pokaż usuniętych użytkowników”,
 • poprawa błędu podsumowania punktacji KOZE-OW,
 • poprawa kategorii Wiosny i Jesieni w KOGS,
 • poprawa eksportu kart do pdf,
 • poprawa treści w KOJD-AFA II (zdublowane rzeczowniki),
 • ujednolicenie nazw przycisków dla zakończenia różnych funkcjonalności ,
 • poprawa błędu instalacji nowej wersji programu podczas otwartego okna KomKOD,
 • poprawa brakujących treści w podglądzie wydruku pustych kart,
 • poprawa błędu związanego z możliwością wykonania pełnej diagnozy na usuniętym pacjencie,
 • poprawa treści w KOLD-A,
 • poprawa numeracji modułów w karcie Dane podstawowe (ustawienie kolejności alfabetycznej),
 • poprawa walidacji peselu,
 • przywrócenie usuniętego użytkownika,
 • poprawa występowania treści druku MEN po przeprowadzonej diagnozie wiosennej,
 • poprawa treści w KOJD-AFA II (zdublowane rzeczowniki),
 • poprawa innych, mniejszych błędów.

 

Wróć

Wer­sja 1.​15.3.​7051

Da­ta wy­da­nia: 2022.06.15
 • naprawiono znane błędy, wprowadzono szereg nowych funkcjonalności,
 • zmiana GUI - nowy layout programu KomKOD,
 • zmiana UI i UX programu KomKOD.

 

Wróć

Wer­sja 1.​14.3.​3997

Da­ta wy­da­nia: 2022.05.09
 • naprawiono znane błędy.

 

Wróć

Wer­sja 1.​14.3.​3994

Da­ta wy­da­nia: 2022.03.08
 • poprawa błędu związanego z dzieleniem stron w druku MEN-I/74.

 

Wróć

Wer­sja 1.​14.3.​3984

Da­ta wy­da­nia: 2021.12.01
 • poprawa błędu związanego z aktualizacją danych w diagnozie KOGS.

 

Wróć

Wer­sja 1.​14.3.​3980

Da­ta wy­da­nia: 2021.08.02
 • poprawa błędu związanego z generowaniem Terapii KOSF.

 

Wróć

Wer­sja 1.​14.3.​3978

Da­ta wy­da­nia: 2021.06.21
 • poprawa innych, mniejszych błędów.

 

Wróć

Wer­sja 1.​14.3.3973

Da­ta wy­da­nia: 2021.05.11
 • dodanie przycisku „Moja Teczka”,
 • zmiana ikonki „Postęp terapii”,
 • usunięcie przycisków "„Dodaj” oraz „Lista dokumentów”,
 • usunięcie przycisku „Puste Karty”; implementacja przycisku „Karty i druki”,
 • przeniesienie przycisków „Podręczniki” i „O programie” do podmenu „Przybornik” (Przycisk zastępuje przycisk „Ustawienia”),
 • zmiana wizualna przycisków „Ustawienia” i „Wyloguj z programu”,
 • dodanie pola numeru certyfikatu Programu Terapii KOLD-PT,
 • zaimplementowanie funkcji automatycznego odświeżania,
 • zmiana nazwy „KORP - karty uzupełniające”, na „KORP - graficzne pomoce diagnostyczne”,
 • zmiana nazwy kafelków narzędzi - „Karty Terapii Rozwoju Psychoruchowego” na „Baza Ćwiczeń do Terapii Rozwoju Psychoruchowego”,
 • zlinkowanie zasobów w Programach Terapii,
 • KOZE - zmiana nazwy: „Profil” na „Podsumowanie”,
 • inne, mniejsze modyfikacje.

 

Wróć

Wer­sja 1.​13.3.​3966

Da­ta wy­da­nia: 2021.03.03
 • poprawa kluczowego błędu aktualizacji bazy,
 • poprawa innych, mniejszych błędów.

 

Wróć

Wer­sja 1.​13.3.​3964

Da­ta wy­da­nia: 2021.02.12
 • poprawa innych, znanych błędów,
 • poprawa druku pustych kart KOZE H/I.

 

Wróć

Wer­sja 1.​13.3.​3953

Da­ta wy­da­nia: 2021.02.02
 • poprawa błędu związanego z aktualizacją bazy danych.

 

Wróć

Wer­sja 1.​13.3.​3950

Da­ta wy­da­nia: 2021.01.27
 • zmiany w narzędziu KOZE - spójność treści, wyglądu,
 • dodanie zakładki Pacjenci,
 • dodanie zakładki Pracownicy,
 • poprawa wyglądu Karty terapii,
 • dodanie nowej karty: Profil terapii do programu terapii,
 • ułatwienie zarządzania treściami terapii i ich wyboru do karty terapii,
 • dodanie modułu Słowniki,
 • ujednolicenie nazw kart w badaniu,
 • zmiana wizualna profilu użytkownika,
 • inne, mniejsze modyfikacje oraz poprawa znanych błędów.

 

Wróć

Wer­sja 1.​12.2.​3549

Da­ta wy­da­nia: 2020.09.17
 • poprawa błędu występującego w Programie Terapii,
 • inne, drobne poprawki.

Wróć

Wer­sja 1.​12.2.​3543

Da­ta wy­da­nia: 2020.09.01
 • naprawa wyświetlania zapisanych pustych kart C w KOLD,
 • poprawa błędu występującego podczas próby otwarcia Programu Terapii KORP,
 • poprawa linków w badaniu KORP.

 

Wróć

Wer­sja 1.​12.2.​3537

Da­ta wy­da­nia: 2020.08.11

 • naprawa wersji instalacyjnej Demo,
 • poprawa Programu Terapii w KORP.

 

Wróć

Wer­sja 1.​12.2.​3524

Da­ta wy­da­nia: 2020.05.26

 • dodanie skryptu aktualizującego bazę danych - poprawa znikających danych po aktualizacji kart,
 • poprawa błędnej wysokości treści w kartach C,
 • implementacja funkcjonalności przypomnienia hasła
 • poprawa błędu występującego podczas aktywacji licencji w Windows 7,
 • aktualizacja druku MEN - badanie KOGS,
 • usunięcie wyświetlania ostatniej litery w haśle,
 • poprawa błędu aktualizacji programu,
 • błąd w eksporcie kart Postępu Terapii - poprawa znikającej tabeli postępu,
 • poprawa błędnie działającego scrolla (drukowanie dokumentu),
 • naprawa błędu obsługi połączenia z bazą danych.

Wróć

Wer­sja 1.​11.3.​3467

Da­ta wy­da­nia: 2020.01.07

 • wyeliminowanie błędu uniemożliwiającego aktualizację programu,
 • dodanie funkcjonalności automatycznego uzupełniania druku MEN-I/54/2 w badaniu KOGS.

Wróć

Wer­sja 1.​9.3.​3343

Da­ta wy­da­nia: 2019.12.09

 • poprawa działania pustych kart KOLD i KORP,
 • implementacja modułu KOGS, 
 • data badania zamieniona z datą urodzenia - KOGS-P - poprawa błędu;
 • wdrożenie rozpoznawania licencji na moduł KORP-PT.

Wróć

Wer­sja 1.​9.2.​3326

Da­ta wy­da­nia: 2019.10.03
 • zwiększenie ilości treści wyświetlanych w KORP-PD,
 • zaimplementowanie funkcjonalności zapamiętywania hasła podczas logowania do programu Komkod,
 • poprawa pola ocen badań KORP-PRE/KOLD-PRE,
 • korekta treści KOJD-AFA II,
 • wdrożenie zestawu kart dla badania KOGS,
 • zaimplementowanie przycisku wyboru płci dziecka,
 • poprawa niewłaściwego opisu przedziału wiekowego 2 r.ż. w karcie B w badaniu KORP,
 • poprawa generowania kart PD w badaniu KOLD,
 • brak nagłówka w kartach A badania KORP,
 • poprawa stylu checkboxów - KORP-W,
 • korekta treści KOLD,
 • poprawa realizacji wyników w badaniu KORP,
 • poprawa nazwy analizowanej karty KORP-D,
 • poprawa grafiki kart KORP-D,
 • dodanie linkowania kierującego do szkoleń - okno pop-up - "Brak certyfikatu",
 • uruchomienie KORP-PT (pilotażowo);
 • poprawa błędu związanego ze zmianą słownika fonetycznego z IPA na Slawistyczny,
 • poprawa błędu w opisie okienka usuwania Karty (prawy przycisk myszy) w badaniu KORP-PRE-A/G,
 • poprawa niewłaściwego opisu tooltip podczas oceny w kartach badania KORP,
 • wprowadzenie funkcjonalności wymuszania zmiany hasła w programie Komkod,
 • brak opisów tooltip dla poszczególnych modułów: KORP, KOZE, KOLD, KOSF, KOGS, KOJD, DJ,
 • umożliwienie edycji uszkodzonych danych w bazie danych;
 • generowanie podsumowań dla dzieci powyżej wieku metrykalnego dla KORP i KOLD.

Wróć

Wer­sja 1.​8.12.​3138

Da­ta wy­da­nia: 2019.06.25
 • poprawa eksportu plików do pdf

Wróć

Wer­sja 1.​8.12.​3110

Da­ta wy­da­nia: 2019.06.05
 • badanie KOLD-PRE nie zna systemu fonetycznego – dzięki zmianie ustawień systemu alfabetu fonetycznego (IPA lub Slawistyczny) - domyślnie podczas badania w prawym górnym rogu wyświetla się tablica IPA lub Slawistyczna,
 • brak mechanizmu minimalnej i maksymalnej daty badań w karcie badania - data urodzenia, data wypełnienia i data badania - pozostają edytowalne - w gestii prowadzącego badanie,
 • w sytuacji, gdy daty mogą logicznie wykluczać się - pojawiają się właściwe komunikaty,
 • aktualizacja wersji poniżej 1.4 do 1.7 prowadzi do błędu is_activity, przy aktualizacji bazy danych,
 • brak informacji o nowej wersji programu podczas instalacji; nie działający przycisk „Przejdź do portalu”,
 • korekta tekstu „Umowa licencyjna”,
 • niewłaściwa tabela E dla 4 latka KOLD-C,
 • wdrożenie licencji i certyfikatów dla planów terapii KORP,
 • zmiana treści w zamawianiu licencji (karta: Dane licencyjne),
 • brak walidacji licencji w sekcji ustawienia dla planów terapii KORP/KOSF/KOLD,
 • płynne przejście między planem terapii, a badaniem i z powrotem,
 • niewłaściwa ikonka KOLD-terapie,
 • błąd podczas próby wydruku licencji,
 • generowanie karty bez treści w Puste Karty KOLD,
 • modyfikacja działania tabulatora w kartach z wynikami +/-,
 • zmiana określenia wieku z 24-35 m.ż. na 2 r.ż,
 • obszary - brak poziomu wysokiego, jeśli 6 = 6 - poziom wysoki = poziom prawidłowy (KOLD, KORP),
 • błąd w opisie okienka informacji i podpowiedzi KOJD-AFA,
 • sprawdzanie dostępności użytkowników podczas uruchomienia KomKOD,
 • dodanie do planu terapii pola na notatki,
 • powiększenie czcionki opisów kafelków Planów Terapii,
 • zwiększenie domyślnej wielkości podglądu do 100% w zakładce Drukuj Kartę,
 • błąd podczas zapisu danych na karcie D (KORP, KOLD).

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​3390

Da­ta wy­da­nia: 2019.01.16
 
 • zmia­na w ana­li­zie punk­ta­cji: w przy­pad­ku uzy­ska­nia wy­ni­ku „+/-” lub „nd” je­den raz w ob­rę­bie sfe­ry, ta­ki wy­nik trak­tu­je­my ja­ko „-” ,
 • zmia­na w ana­li­zie punk­ta­cji: w przy­pad­ku uzy­ska­nia wy­ni­ku „+/-” lub „nd” wię­cej, niż je­den raz w ob­rę­bie sfe­ry, nie prze­li­cza się wy­ni­ku su­ro­we­go na wy­nik ste­no­wy (po­le wy­ni­ku po­zo­sta­je pu­ste),
 • nie­ocze­ki­wa­ny błąd apli­ka­cji pod­czas zmia­ny ścież­ki z A na PRE w ba­da­niu KORP,
 • błęd­nie ge­ne­ro­wa­na kar­ta pod­su­mo­wa­nia pro­fi­lu KORP,
 • im­ple­men­ta­cja no­wych kart KOLD,
 • włą­cze­nie ob­słu­gi for­ma­to­wa­nia IPA/Sla­wi­stycz­ny dla ta­be­li E w ba­da­niu KOLD,
 • nie dzia­ła­ją­ca moż­li­wość wy­bo­ru oso­by wy­ko­nu­ją­cej ba­da­nie,
 • pu­ste kar­ty za­wie­ra­ją­ce błęd­ne do­myśl­nie wy­peł­nio­ne po­la dot. wie­ku i da­ty uro­dze­nia,
 • brak usta­wie­nia do­myśl­nej ścież­ki ko­pii za­pa­so­wej ba­zy da­nych,
 • usta­wie­nie ska­li sza­ro­ści w try­bie dru­ko­wa­nia dla lo­go­ty­pu KOM­LO­GO,
 • błęd­ny ko­mu­ni­kat pod­czas pró­by prze­ję­cia chro­nio­ne­go do­ku­men­tu przez in­ne­go użyt­kow­ni­ka,
 • brak pu­stych kart D i E w KORP-PRE,
 • przy­cisk „For­ma ćwi­czeń” w „Usta­wie­nia ->Pla­ny Te­ra­pii->KOSF-PT->Sfe­ra A” po­wo­do­wał wy­ją­tek (błąd),
 • do­da­no ko­mu­ni­kat: „Nie moż­na utwo­rzyć Pla­nu Te­ra­pii w try­bie pod­glą­du do­ku­men­tu”. Do­ty­czy try­bu od­czy­tu przez in­ne­go użyt­kow­ni­ka,
 • błęd­ne ka­so­wa­nie do­pi­sa­ne­go tek­stu pod­czas wy­ko­ny­wa­nia za­pi­su w KOLD-PD,
 • wy­eli­mi­no­wa­no błąd po­dwój­nej ochro­ny do­ku­men­tu,
 • ochro­na do­ku­men­tu przed za­własz­cze­niem przez in­ne­go użyt­kow­ni­ka,
 • brak wy­świe­tlo­ne­go '+/-' w pro­fi­lu kar­ty oce­ny roz­wo­ju psy­cho­ru­cho­we­go dziec­ka,

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​3225

Da­ta wy­da­nia: 2018.10.08
 
 • apli­ka­cja nie ge­ne­ro­wa­ła kart gdy wy­stą­pił wy­nik okre­ślo­ny ja­ko n/d,
 • brak wy­świe­tlo­ne­go '+/-' w pro­fi­lu kar­ty oce­ny roz­wo­ju psy­cho­ru­cho­we­go dziec­ka,
 • brak wszyst­kich sfer w pu­stych kar­tach dla KORP-PRE,
 • po­pra­wa wy­kre­śla­nia wy­ni­ków KORP-P,
 • po­pra­wio­no me­cha­nizm chro­nie­nia do­ku­men­tów przed zmia­na­mi,
 • pod­czas ak­tu­ali­za­cji apli­ka­cji gdy Kom­KOD był otwar­ty przy pró­bie za­mknię­cia au­to­ma­tycz­ne­go ko­mu­ni­kat o za­pi­sie do­ku­men­tów przy­kry­ty był in­sta­la­to­rem,
 • błąd pod­czas wcho­dze­nia do usta­wień KOSF-PT,
 • brak tek­stów w ak­tyw­no­ści do­ku­men­tu,
 • Plan Te­ra­pii - Wy­szu­kaj i ko­piuj for­mę ćwi­czeń - nie dzia­ła dru­gi raz,
 • zmia­na ścież­ki pro­wa­dzi do za­mknię­cie pro­gra­mu, gdy ma­my kar­tę D oraz pod­su­mo­wa­nie dia­gno­zy,

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​3032

Da­ta wy­da­nia: 2018.06.07
 
 • błąd apli­ka­cji pod­czas au­to­ma­tycz­ne­go za­pi­su do­ku­men­tu,

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​3019

Da­ta wy­da­nia: 2018.06.07
 
 • wpro­wa­dze­nie me­cha­ni­zmów chro­nie­nia do­ku­men­tów przed zmia­na­mi in­nych użyt­kow­ni­ków,
 • in­sta­la­tor nie po­zwa­la na ak­tu­ali­za­cję z wer­sji po­ni­żej 1.​3.​3.​1917 (włącz­nie), wy­ma­ga­na ak­tu­ali­za­cja do wer­sji 1.​6.​3.​2576,

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​2998

Da­ta wy­da­nia: 2018.06.07
 
 • li­cen­cje nie po­bie­ra­ły się po­praw­nie,

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​2992

Da­ta wy­da­nia: 2018.06.07
 
 • błąd w pro­gra­mie unie­moż­li­wiał wy­dru­ko­wa­nie pu­stych kart KOJD-AFA,
 • in­for­ma­cja o li­cen­cji na­cho­dzi­ła na stop­kę stro­nę,
 • pra­wio­no błę­dy ję­zy­ko­we w KORP-PD i KOLD-PD,
 • pró­ba C3 dla 8-9 ży­cia by­ła ta­ka sa­ma dla za­pi­su IPA jak i za­pi­su sla­wi­stycz­ne­go,
 • przy zmia­nie da­ty uro­dze­nie lub da­ty ba­da­nia, gdy wiek me­try­kal­ny wy­ska­ku­je po­za za­kres kar­ty, nie od­blo­ko­wy­wa­ła się kar­ta PRE-P
 • w pla­nach te­ra­pii opis po­mo­cy nie był wy­świe­tla­ny,
 • po­praw­ki dla ge­ne­ro­wa­nia KORP-D,
 • po­praw­ki dla ge­ne­ro­wa­nia KOLD sfe­ra E,
 • in­sta­la­tor usu­wa zbęd­ny skrót do ak­ty­wa­cji wy­ko­rzy­sty­wa­nej do wer­sji 1.4 włącz­nie,

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​2969

Da­ta wy­da­nia: 2018.05.29
 
 • po­pra­wio­no błąd w ana­li­zie ba­da­nia dla dziec­ka 1-2 m.ż.,

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​2964

Da­ta wy­da­nia: 2018.05.23
 
 • ba­da­nia KORP wy­ko­na­ne na wcze­śniej­szych wer­sjach pro­gra­mu nie otwie­ra­ły się,
 • po­pra­wio­no dru­ko­wa­nie, dru­ko­wa­ły się przy­ci­ski, któ­re nie po­win­ny być wi­docz­ne na wy­dru­ku,
 • do­da­no lo­go dla pla­nów te­ra­pii KORP,

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​2907

Da­ta wy­da­nia: 2018.05.08
 
 • uak­tu­al­nie­nie pod­recz­ni­ka KORP i KOLD,
 • do­da­nie in­struk­cji KORP i KOLD,
 • po­pra­wio­no błąd nie­po­ja­wia­ja­cych się sfer D i E w KOLD-PRE,
 • w KOLD-PD miej­sce na pieczt­kę pla­ców­ki nie wy­peł­nia sie już da­ny­mi pla­ców­ki.

Wróć

Wer­sja 1.​7.​3.​2897

Da­ta wy­da­nia: 2018.03.26
 
 • do­da­nie na­rzę­dzia KOLD-PRE,
 • do­da­nie na­rzę­dzia KOJD-AFA,
 • stan­da­ry­za­cja KORP (na­rzę­dzie KORP sta­ło się te­stem),
 • w oknie do­da­wa­nia ze­sta­wu do­ku­men­tów kie­ro­wa­nie do wpi­sy­wa­nia cer­ty­fi­ka­tów, iden­ty­fi­ka­to­rów li­cen­cjo­no­wa­nia gdy ich brak,
 • mo­dy­fi­ka­cja pro­ce­su ak­tu­ali­za­cji ba­zy da­nych,
 • dla wer­sji jed­no­sta­no­wi­sko­wej w ce­lu ak­tu­ali­za­cji ba­zy da­nych zre­zy­gno­wa­no z ko­niecz­no­ści lo­go­wa­nia się na kon­to ad­mi­ni­stra­to­ra,
 • dla użyt­kow­ni­ka z upraw­nie­nia­mi dy­rek­to­ra lub ad­mi­ni­stra­to­ra wpro­wa­dzo­no moż­li­wość wy­świe­tla­nia ak­tyw­no­ści po­szcze­gól­nych użyt­kow­ni­ków,
 • wpro­wa­dzo­no moż­li­wość wy­świe­tle­nia li­sty ro­dza­ji ak­cji wy­ko­ny­wa­nych na do­ku­men­cie,
 • do­da­no wy­świe­tla­nie in­for­ma­cji o li­cen­cji na do­ku­men­tach.

Wróć

Wer­sja 1.​6.​3.​2811

Da­ta wy­da­nia: 2018.03.26
 
 • KORP-PD, pro­gram nie wy­świe­tlał opi­su sfer gdy wiek me­try­kal­ny dziec­ka prze­kra­czał 9 rok ży­cia.

Wróć

Wer­sja 1.​6.​3.​2735

Da­ta wy­da­nia: 2018.03.14
 
 • pro­gram po­zwa­lał sko­ry­go­wać wiek me­try­kal­ny o tyl­ko 99 dni.

Wróć

Wer­sja 1.​6.​3.​2647

Da­ta wy­da­nia: 2018.02.08
 
 • w KORP-P, Pro­fil roz­wo­ju psy­cho­ru­cho­we­go dziec­ka nie wy­kre­ślał się w mo­men­cie gdy wiek me­try­kal­ny dziec­ka prze­kra­czał 9 rok ży­cia.

Wróć

Wer­sja 1.​6.​3.​2590

Da­ta wy­da­nia: 2018.01.04
 
 • w KOLD-P, po­pra­wio­no brak al­fa­be­tycz­ne­go sor­to­wa­nia sfer.

Wróć

Wer­sja 1.​6.​3.​2583

Da­ta wy­da­nia: 2017.12.21
 
 • przy pierw­szym uru­cho­mie­niu pro­gra­mu, gdy wy­stą­pił błąd po­łą­cze­nia z ba­zą da­nych, pro­gram py­tał o lo­gin i ha­sło, za­miast two­rzyć użyt­kow­ni­ka,
 • zmie­nio­no sfor­mu­ło­wa­nie sfe­ry B dla dziec­ka 12-17 m.ż.

Wróć

Wer­sja 1.​6.​3.​2576

Da­ta wy­da­nia: 2017.12.12
 
 • po­pra­wio­no błąd za­pi­su do­ku­men­tów do pdf,
 • po­pra­wio­no błąd wej­ścia do usta­wień za­awan­so­wa­nych dru­kar­ki sie­cio­wej.
 • KOLD-PD - Błęd­na za­war­tość na kar­cie w sek­cji umie­jęt­no­ści.
 • po­pra­wio­no na­zwę kar­ty KORP-P

Wróć

Wer­sja 1.​6.​3.​2536

Da­ta wy­da­nia: 2017.12.04
 
 • po­pra­wio­no pro­blem z ge­ne­ro­wa­niem się wy­kre­su w KORP-P gdy wiek pa­cjen­ta wy­pa­dał w ostat­nim mie­sią­cu prze­dzia­łu wie­ko­we­go,
 • po­pra­wio­no tre­ści w kar­tach KOLD, do­pie­ro no­wo do­da­wa­ne kar­ty bę­dą po­sia­dać po­praw­ki tre­ści,
 • zmniej­sze­nie licz­by stron w kar­tach KOLD,
 • po­twier­dze­nie chę­ci przy­wró­ce­nia tre­ści po­cząt­ko­wych w KOLD-PD,
 • do­stęp­na w pro­gra­mie treść li­cen­cji ak­cep­to­wa­na pod­czas in­sta­la­cji,
 • wpro­wa­dzo­no przy­po­mnie­nie o koń­czą­cej się li­cen­cji,
 • po­pra­wio­no roz­po­zna­wa­nie stre­fy cza­so­wej,
 • po­pra­wio­no re­ak­cję apli­ka­cji na usu­nię­cie pli­ków ba­zy da­nych,

Wróć

Wer­sja 1.​5.​3.​2423

Da­ta wy­da­nia: 2017.10.23
 
 • błąd apli­ka­cji na wej­ściu do KOLD-PD,
 • po­pra­wio­no sor­to­wa­nie przy wy­dru­ku pu­stych kart KOLD,
 • zni­we­lo­wa­no pro­blem z ge­ne­ro­wa­niem się pu­stej kar­ty KOLD-C,
 • do­da­no le­gen­dę ozna­cze­nie w KOLD-P,
 • zmie­nio­no ko­lej­ność ta­bu­la­cji dla pól opi­so­wych KORP-PD i KOLD-PD
 • ele­men­ty in­struk­cji z pu­stą za­war­to­ścią w kar­tach KORP-A, KORP-C, KOLD-A, KOLD-C nie są po­ka­zy­wa­ne,
 • w szcze­gól­nych przy­pad­kach wy­peł­nie­nia KORP-PRE-A/G nie moż­na by­ło wy­ge­ne­ro­wać KORP-C,
 • po­pra­wio­no dzie­le­nie stron w kar­tach KORP-B
 • nie moż­na wy­ge­ne­ro­wać pla­nu te­ra­pii KOSF - brak cer­ty­fi­ka­tu,
 • po­pra­wio­no funk­cjo­nal­ność usu­wa­nia ćwi­czeń w Pla­ny Te­ra­pii KOSF,
 • w szcze­gól­nym przy­pad­ku nie by­ło moż­li­we przej­ście mię­dzy KOSF a Plan Te­ra­pii KOSF,
 • do­pusz­czo­no skła­da­nie za­mó­wie­nia bez NIP'u,
 • pro­blem z au­to­ma­tycz­nym prze­pi­sy­wa­niem da­nych mię­dzy wy­wia­da­mi,
 • zni­we­lo­wa­nie zbęd­ne­go ko­mu­ni­ka­tu przy za­pi­sie do pdf,
 • do­da­no scroll do okna usta­wień gdy okno jest ma­łych roz­mia­rów,
 • do­da­no scroll dla bel­ki z otwar­ty­mi ba­da­nia­mi,
 • do­da­no przy­cisk czysz­cze­nia for­mu­la­rza za­mó­wie­nia,
 • do­da­no tłu­ma­cze­nie txt­ba­da­nie­ti­tle­kar­ta-w,
 • po­pra­wio­no spraw­dza­nie zmian w oknie usta­wień ba­zy da­nych i ko­pii za­pa­so­wej,

Wróć

Wer­sja 1.​5.​3.​2343

Da­ta wy­da­nia: 2017.10.06
 
 • no­wy mo­duł - na­rzę­dzie KOLD,
 • zmia­na spo­so­bu li­cen­cjo­no­wa­nia,
 • wpro­wa­dze­nie au­to­za­pi­su do­ku­men­tów,
 • ulep­sze­nie me­cha­ni­zmów in­sta­la­to­ra, któ­re spraw­dza­ją wy­ma­ga­nia dot. sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go.

Wróć

Wer­sja 1.​5.​2.​2283, 1.​5.​2.​2282, 1.​5.​2.​2278, 1.​5.​2.​2260

Da­ta wy­da­nia: 2017.09.25, 2017.09.20, 2017.09.20, 2017.09.07
 
 • no­wy mo­duł - na­rzę­dzie KOLD - udo­stęp­nio­ne dla be­ta te­ste­rów,
 • zmia­na spo­so­bu li­cen­cjo­no­wa­nia

Wróć

Wer­sja 1.​4.​3.​2192

Da­ta wy­da­nia: 2017.07.31
Kom­KOD - in­sta­la­cja jed­no­sta­no­wi­sko­wa [ 245 MB ] Po­bierz
Kom­KOD - in­sta­la­cja klien­ta dla wy­ko­rzy­sta­nia ser­we­ro­we­go [ 245 MB ] Po­bierz
Kom­KOD - Uak­tu­al­nie­nie [ 8,27 MB ] Po­bierz
Kom­KOD - in­sta­la­cja klien­ta XP dla wy­ko­rzy­sta­nia ser­we­ro­we­go [ 123 MB ] Po­bierz
Kom­KOD - De­mo [ 239 MB ] Po­bierz
PDF - In­sta­la­cja jed­no­sta­no­wi­sko­wa, wy­ma­ga­nia in­sta­la­cji jed­no­sta­no­wi­sko­wej [ 407 KB] Po­bierz
PDF - In­sta­la­cja sie­cio­wa, wy­ma­ga­nia in­sta­la­cji sie­cio­wej [ 431 MB ] Po­bierz
PDF - Har­mo­no­gram win­dows dla ar­chi­wi­za­cji wer­sji sie­cio­wej [ 185 KB ] Po­bierz
Mi­cro­soft® SQL Se­rver® 2008 R2 SP2 - Express Edi­tion Stro­na fir­my Mi­cro­soft
Mi­cro­soft® SQL Se­rver® 2012 Express Stro­na fir­my Mi­cro­soft
Mi­cro­soft® SQL Se­rver® 2014 Express Stro­na fir­my Mi­cro­soft
 
 • po­now­ne wy­ge­ne­ro­wa­nie KORP-PD po na­ci­śnię­ciu pra­wym przy­ci­skiem na za­kład­kę KORP-PD,
 • błęd­nie ge­ne­ro­wa­ny opis po­zio­mu wie­ku w KORP-PD,
 • zbęd­ne ge­ne­ro­wa­nie sfe­ry G, gdy nie by­ła wy­peł­nia­na w KORP-A i KORP-C,
 • w po­lach opi­su­ją­cych umie­jęt­no­ści KORP-PD nie moż­na przejść do no­wej li­ni,

Wróć

Wer­sja 1.​4.​3.​2081

Da­ta wy­da­nia: 2017.04.18
 
 • w spe­cy­ficz­nych wa­run­kach kar­ta KORP-C nie ge­ne­ro­wa­ła się,
 • usu­nię­to pro­ble­my z two­rze­niem no­we­go użyt­kow­ni­ka,
 • usu­nię­to błąd wy­stę­pu­ją­cy po zmia­nie ba­zy da­nych,

Wróć

Wer­sja 1.​4.​3.​2072

Da­ta wy­da­nia: 2017.04.13
 
 • do­da­no no­wą wer­sję Pod­ręcz­ni­ka KORP,
 • w spe­cy­ficz­nych wa­run­kach wy­stę­po­wał pro­blem z two­rze­niem se­sji,
 • prze­łą­cza­nie dru­kar­ki w oknie dru­ko­wa­nia po­wo­do­wa­ło błąd za­so­bów,
 • pod­czas uru­cha­mia­nia apli­ka­cji gdy wy­stą­pił błąd po­łą­cze­nia z ba­zą, nie po­ja­wia­ło się okno pa­ra­me­trów po­łą­cze­nia ba­zy da­nych.

Wróć

Wer­sja 1.​4.​3.​2021

Da­ta wy­da­nia: 2017.03.02
 
 • po­pra­wio­no błąd fil­tro­wa­nia po ro­ku szkol­nym,
 • po­pra­wio­no dru­ko­wa­nie czar­no bia­łe,
 • po­pra­wio­no skrypt ak­tu­ali­zu­ją­cy ba­zę da­nych.

Wróć

Wer­sja 1.​4.​3.​2019

Da­ta wy­da­nia: 2017.02.27
 
 • po­pra­wio­no brak wy­świe­tla­nia da­nych w KORP-PD,
 • po­pra­wio­no za­pis da­nych PRE-A-G, KORP-PRE-P,
 • po­pra­wio­no po­więk­sza­nie pod­glą­du wy­dru­ku, któ­ry po­wo­do­wał ob­cię­cie wi­do­ku do­ku­men­tu.

Wróć

Wer­sja 1.​4.​3.​2005

Da­ta wy­da­nia: 2017.02.17
 
 • KORP-D, po­głę­bio­na ana­li­za ba­da­nia KORP,
 • do­łą­czo­ny do apli­ka­cji pod­ręcz­nik KORP,
 • wy­szu­ki­wa­nie for­my ćwi­czeń w Pla­nach Te­ra­pii,
 • pa­cjent mo­że mieć prze­twa­rza­ny tyl­ko je­den do­ku­ment da­ne­go ty­pu,
 • przy­śpie­sze­nie wczy­ty­wa­nia ze­sta­wu do­ku­men­tów,
 • moż­li­wość zmia­ny try­bu pod­glą­du na tryb edy­cji,
 • au­to­ma­tycz­ne zan­za­cza­nie do wy­bo­ru no­wo do­da­ne­go pa­cjen­ta,
 • ak­tu­ali­za­cja ba­zy da­nych moż­li­wa tyl­ko przez użyt­kow­ni­ka z upraw­nie­nia­mi Ad­mi­ni­stra­to­ra,
 • wpro­wa­dze­nie ko­mu­ni­ka­tu pod­su­mo­wu­ją­ce­go stwo­rze­nie pierw­sze­go użyt­kow­ni­ka,
 • mo­dy­fi­ka­cja dzia­ła­nia me­cha­ni­zmu blo­ko­wa­nia do­ku­men­tów,
 • ukry­wa­nie i po­ka­zy­wa­nie oce­nio­nych form ćwi­czeń w pla­nach te­ra­pii,
 • zmia­na w pro­ce­sie do­da­wa­nia i usu­wa­nia użyt­kow­ni­ka,
 • zni­we­lo­wa­no zbęd­ne ko­mu­ni­ka­ty pod­czas uak­tu­al­nia­nia ba­zy da­nych,
 • do­da­wa­nie i usu­wa­nie do­ku­men­tu DJ do ba­da­nia kon­tro­l­ne­go,
 • za­pa­mię­ty­wa­nie usta­wień fil­tro­wa­nia,
 • zmia­ny w opcjach do­ty­czą­cych list do­ku­men­tów i pa­cjen­tów,
 • do­da­nie fil­tro­wa­nia do­ku­men­tów po ro­ku szkol­nym,
 • prze­cho­dze­nie z pla­nu te­ra­pii do ba­da­nia i z ba­da­nia do pla­nu te­ra­pii,
 • do­da­nie opcji dru­ku dwu­stron­ne­go,
 • uspraw­nie­nie wy­bo­ru po­je­dyn­czych stron do dru­ku,
 • opi­sa­no prze­dzia­ły wie­ko­we dla sek­cji KO­ZE w funk­cjo­nal­no­ści dru­ko­wa­nia pu­stych kart,
 • w kar­cie KORP-PRE-P ozna­czo­no wiek me­try­kal­ny,
 • KORP-P Sfe­ra G wiek po­ni­żej 3 r.ż. ozna­czo­ny ja­ko nie­do­stęp­ny,
 • wy­świe­tla­nie li­sty do­stę­pu do sys­te­mu (ro­la Dy­rek­tor).

Wróć

Wer­sja 1.​3.​3.​1917

Da­ta wy­da­nia: 2017.01.27
 
 • za­pis do pdf, apli­ka­cja in­for­mo­wa­ła o błę­dzie gdy po­przed­nia ścież­ka za­pi­su pdf by­ła nie­do­stęp­na.,

Wróć

Wer­sja 1.​3.​3.​1776

Da­ta wy­da­nia: 2016.10.07
 
 • wpro­wa­dzo­no moż­li­wość, za­zna­cza­nia i ko­pio­wa­nia (ctrl+c), ob­sza­rów nie­pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia z KO­ZE-P,
 • wpro­wa­dzo­no po­praw­ki do do­ku­men­tów DJ,
 • dru­ko­wa­nie pu­stych kart KORP, KO­ZE, KOSF dzia­ła­ło nie­po­praw­nie,
 • po­pra­wio­no for­ma­to­wa­nie pól w KO­ZE-P,
 • zmia­na da­nych za­lo­go­wa­ne­go użyt­kow­ni­ka w je­go pro­fi­lu nie uak­tu­al­nia­ła pa­ska pro­gra­mu,
 • gdy ze­staw do­ku­men­tów KO­ZE był za­blo­ko­wa­ny w kar­cie KO­ZE-OW wy­świe­tlał się zbęd­ny ko­mu­ni­kat,

Wróć

Wer­sja 1.​3.​3.​1740

Da­ta wy­da­nia: 2016.09.21
 
 • do­da­no na­rzę­dzie DJ - Dia­gno­za Ją­ka­nia,
 • do­da­no apli­ka­cję uzu­peł­nia­ją­cą: Licz­nik nie­płyn­no­ści,
 • do­da­no na­rzę­dzie KOSF - Kar­ty Oce­ny Słu­chu Fo­ne­mo­we­go,
 • do­da­no plan te­ra­pii KOSF,
 • do­da­no su­ge­ro­wa­ne po­mo­ce dla form ćwi­czeń w pla­nach te­ra­pii KOSF,
 • do­da­no dru­ko­wa­nie ma­te­ria­łów do­dat­ko­wych dla na­rzę­dzia KORP,
 • dru­ko­wa­nie pu­stych kart roz­sze­rzo­no o na­rzę­dzia KOSF i DJ,
 • umoż­li­wio­no ko­pio­wa­nie tre­ści ob­sza­rów nie­pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia w KO­ZE-P,
 • do­da­no moż­li­wość prze­glą­da­nia za­so­bów por­ta­lu dit.​komlogo.​pl dla użyt­kow­ni­ków z waż­ną li­cen­cją apli­ka­cji Kom­KOD,
 • zmie­nio­no na­zew­nic­two funk­cjo­nal­no­ści „Za­twier­dza­nie ze­sta­wu do­ku­men­tów” na „Za­blo­kuj ze­staw do­ku­men­tów”,
 • uspraw­nio­no fil­tro­wa­nie w li­ście do­ku­men­tów,
 • roz­sze­rzo­no funk­cjo­nal­ność okna dru­ko­wa­nia,
 • wpro­wa­dzo­no cy­klicz­ne przy­po­mi­na­nie o za­pi­sie ze­sta­wu do­ku­men­tów,
 • wpro­wa­dzo­no usta­wie­nia in­dy­wi­du­al­ne użyt­kow­ni­ków [Usta­wie­nia → Usta­wie­nia do­myśl­ne],
 • usu­nię­cie ze­sta­wu do­ku­men­tów moż­li­we tyl­ko po po­da­niu przy­czy­ny usu­nię­cia,
 • wpro­wa­dzo­no funk­cjo­nal­ność za­pi­su po­przez skrót ctrl+S,

Wróć

Wer­sja 1.​1.​3.​1208

Da­ta wy­da­nia: 2016.03.08
 
 • do­da­no .NET Fra­me­work 4.6.1 do in­sta­la­to­ra,
 • po­pra­wio­no na­głó­wek dla sfe­ry D w KORP-PD,
 • w szcze­gól­nym przy­pad­ku KORP-W nie za­pi­sy­wał się po­praw­nie do pdf,
 • apli­ka­cja nie wy­świe­tla­ła in­for­ma­cji, że ba­da­nie jest w try­bie do od­czy­tu,
 • po­pra­wio­no błęd­ną stop­kę w KO­ZE-W,
 • brak we­ry­fi­ka­cji sfe­ry G pod­czas ge­ne­ro­wa­nia KORP-C z wy­ni­ków KORP-PRE/A-G,
 • in­na treść pró­by B5 dla wie­ku 12-17, no­wo two­rzo­ne do­ku­men­ty ma­ją no­wą treść w/w pró­by, sta­re do­ku­men­ty bę­dą mia­ły wy­świe­tla­ne treść pró­by sprzed zmia­ny,
 • po za­mknię­ciu okna ba­da­nia za­twier­dzo­ne­go, zo­sta­wa­ło ono za­blo­ko­wa­ne ja­ko edy­to­wa­ne,
 • po­pra­wio­no wy­gląd kil­ku pól w kar­cie KORP-W,
 • uzu­peł­nio­no wy­wiad o po­le H5,
 • usta­wio­no do­myśl­ną ścież­kę za­pi­su do pdf na „Do­ku­men­ty”,
 • dla 3 r.ż. w KORP-A ge­ne­ro­wa­ły się 3 stro­ny za­miast 2,

Wróć

Wer­sja 1.​1.​1.​1159

Da­ta wy­da­nia: 2016.02.01
 
 • wpro­wa­dzo­no spraw­dza­nie błę­dów or­to­gra­ficz­nych (Tyl­ko Win­dows 8.1 i 10),
 • wpro­wa­dzo­no roz­sze­rzal­ność pól „Ob­ser­wa­cje z prze­bie­gu ba­da­nia” i „Wnio­ski” w KORP-PRE/P,
 • umoż­li­wio­no wy­peł­nia­nie Sek­cji J z KORP-W, KO­ZE-W i KAR­TA-W. Po za­twier­dza­niu lub za­koń­cze­niu ba­da­nia za­le­ca­my ko­rzy­sta­nie z do­da­nia no­we­go do­ku­men­tu KAR­TA-W za­miast edy­cji Sek­cji J,
 • w do­ku­men­cie KORP-P po­la z sek­cji „Pod­su­mo­wa­nie i wnio­ski” roz­sze­rza­ją się gdy wpi­sy­wa­ny tekst nie mie­ści się,
 • wpro­wa­dzo­no wy­świe­tla­nie in­for­ma­cji iKORP po klik­nię­ciu w treść pró­by w kar­tach KORP-A i KORP-C,
 • zmie­nio­no mo­ment udo­stęp­nia­nia KORP-PD do wy­peł­nia­nia. Do tej po­ry KORP-PD moż­na by­ło wy­peł­niać po za­twier­dze­niu ze­sta­wu do­ku­men­tów. Te­raz wy­peł­nia­my go po skoń­cze­niu ba­da­nia, ale przed za­twier­dza­niem ze­sta­wu do­ku­men­tów,
 • wpro­wa­dze­nie do­dat­ko­wych pól do kart wy­wia­du na koń­cach sek­cji E,F,G,H,
 • w po­lach opi­so­wych wy­rów­na­nie tek­stu do pra­we­go i le­we­go mar­gi­ne­su (ju­sto­wa­nie),
 • do li­sty do­ku­men­tów do­da­no ko­lum­nę nu­mer ba­da­nia,
 • do­da­no wy­świe­tla­nie wer­sji pro­gra­mu na pa­sku ty­tu­łu,
 • dru­ko­wa­nie pu­stych kart moż­li­we tyl­ko wte­dy je­że­li użyt­kow­nik po­sia­da cer­ty­fi­kat i upraw­nie­nia do na­rzę­dzia,
 • przy­cisk usta­wie­nia przy­wo­łu­je okno usta­wień wraz z przej­ściem na pierw­szą stro­nę,
 • po­pra­wio­no błę­dy wy­kry­te w po­przed­nich wer­sjach,

Wróć

Wer­sja 1.​0.​3.​1043

Da­ta wy­da­nia: 2015.11.30
 

Wróć

t 2019-01-20 11:16:43 2022-03-08 12:40:14